63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Momentive leverer sine produkter rundt om i verden og bruger globale underkontraherede registerførere til at hjælpe os med at levere disse produkter og servicer. I vores kontrakt med dig forpligter vi os til, at enhver overførsel af personoplysninger til os sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Vi sikrer også, at vi i forbindelse med videreoverførsel af personlysninger, beskytter modtageren personoplysningerne ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger, der ikke er mindre byrdefulde end den standard, som vi anvender for personoplysninger under vores kontrol.

For at hjælpe dig med at fastslå, om der ydes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for persondata, der overføres til Momentive og videre – under hensyntagen til dommen fra EU-Domstolen (“CJEU”) den 16. juli 2020 i sag C-311/18, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited og Maximilian Schrems (“Schrems II”) og Det Europæiske Databeskyttelsesråds ("EDPB") vejledning om supplerende foranstaltninger – giver vi nogle oplysninger nedenfor, om hvordan dine oplysninger beskyttes under overførsel.

Der henvises til vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for yderligere oplysninger om hvordan vi generelt behandler persondata.

data-transfer-flow-for-Legal-Center

Hvis du er en amerikansk kunde omfatter din kontrakt et databeskyttelsestillæg (“DPA”) med Momentives amerikanske enhed: Momentive Inc. Hvis du har brugere inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”) eller Det Forenede Kongerige (”Storbritannien”) og derfor kræver en overførselsmekanisme for brugerdata til Momentive, kan du anmode om, at vi tilføjer standardkontraktbestemmelser (”SCC'er”) for EU og/eller Storbritannien.

Hvis du er en kunde baseret i EØS eller Storbritannien, omfatter din kontrakt et databeskyttelsestillæg ("DPA") med Momentives irske enhed: SurveyMonkey Europe UC. Da overførslen fra dig til Momentive sker mellem europæiske enheder, for hvilke der ikke er behov for nogen overførselsmekanisme (eller som har anerkendt hinandens tilstrækkelighedsstatus), er der ikke behov for andre overførselsmekanismer.

Hvis du er en kunde baseret uden for USA, EØS eller Storbritannien, men har brugere i EØS eller Storbritannien og skal sikre dig, at der er en overførselsmekanisme for videreoverførsel, vil din kontrakt omfatte en DPA med Momentives irske enhed, Mometive Europe UC, og du kan anmode om, at vi tilføjer SCC'er for EU og/eller Storbritannien.

Du overfører personoplysninger til Momentive, så vi kan behandle personoplysningerne til følgende formål:

  • Levering af platformstjenesterne
  • Kundesupport
  • Overvågning af bedrageri og misbrug
  • Sikkerhed og teknisk support
  • Produktudvikling
  • Salgs- og markedsføringssupport
  • Administration af medarbejdere og midlertidige ansatte

Du bør vurdere, om du overfører data til forskellige formål.

Kundens personoplysninger, der overføres til Momentive, kan indeholde lige så mange eller lige så få personlige data, som du beslutter at angive i dine spørgsmål i spørgeundersøgelser, formularer og spørgeskemaer. Som platform antager vi, at en lang række personoplysninger, herunder potentielle særlige kategoridata, indsamles af dig. 

Oplysninger, som vi indsamler, er specificeret i afsnit 2 i vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Som nævnt ovenfor vil du indgå kontrakt med en Momentive-enhed i USA eller Irland – afhængigt af din placering. Baseret på rådgivning fra en ekstern rådgiver med speciale i databeskyttelse og analyse af de love, som Momentive er underlagt, mener vi, at risikoen forbundet med den retlige ordning i USA er lav, og at risikoen forbundet med den retlige ordning i Irland ikke udgør nogen betydelig risiko for den registrerede. Se afsnittet ‘Supplerende foranstaltninger: Organisatoriske’ nedenfor for yderligere information om amerikansk lovgivning specifikt.

Selv hvor der er lav eller ingen væsentlig risiko på grund af den retlige ordning i bestemmelseslandet, har Momentive implementeret supplerende foranstaltninger for yderligere at beskytte personoplysninger. De supplerende foranstaltninger er opdelt i tre kategorier: (i) kontraktlig; (ii) organisatorisk; og (iii) tekniske sikkerhedsforanstaltninger. 

Som beskrevet ovenfor accepterer Momentive at indgå standardkontraktbestemmelser med kunder. Schrems II-dommen angiver, at parterne kan bruge standardkontraktbestemmelser og (hvor det er relevant) yderligere sikkerhedsforanstaltninger til overførsel af persondata fra Det Forenede Kongerige og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”europæiske data”) til USA. Hvis du har indgået en aftale med eller på anden måde modtager tjenester fra Momentive, som vil kræve, at Momentive behandler persondata om europæiske registrerede, vil Momentive (afhængigt af den Momentive-enhed, du indgår kontrakt med): 

  • (i) indgå passende standardkontraktbestemmelser mellem registerfører og registerfører med hver underkontraherede registerfører, der er beliggende i et land, som ikke har tilstrækkelig beskyttelse (som defineret i GDPR), hvor underbehandlingen resulterer i videreoverførsler uden for EU eller Storbritannien; eller
  • (ii) acceptere at være bundet direkte af standardkontraktklausulerne og supplerende klausuler, der beskriver de organisatoriske og tekniske foranstaltninger, som Momentive har implementeret for at beskytte europæiske registreredes personoplysninger.
  •  

For yderligere oplysninger om vores samtykke til at være bundet af standardkontraktbestemmelserne, henvises til Brugsbetingelser (for selvbetjeningskunder), Gældende serviceaftale (for SurveyMonkey Enterprise- eller GetFeedback Digital-kunder), eller en sådan anden aftale, du måske har forhandlet med Momentive.

CJEU's bekymringer vedrørende dataoverførsler til USA var baseret på den amerikanske regerings indsamling af data i henhold til US Executive Order 12333 ("EO 12333") og afsnit 702 i Foreign Intelligence Surveillance Act (“FISA § 702”), især "opstrøms" overvågning i henhold til afsnit 702 i FISA. Risici forbundet med disse amerikanske lovbestemmelser gælder enten ikke for Momentives behandling af persondata eller kan afbødes tilstrækkeligt af organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som Momentive tilbyder.

Momentive er ikke berettiget til at modtage "opstrøms" eller masseovervågningsordrer i henhold til afsnit 702 i FISA. Momentive Inc. fungerer delvist som en elektronisk kommunikationstjeneste ("ECS") og også potentielt en fjerncomputertjeneste ("RCS") (som defineret i henholdsvis afsnit 2510 og 2711 i paragraf 18 USC.) i forbindelse med visse tjenester eller produktfunktioner, vi leverer til kunder. Momentive Inc. er således blandt den store gruppe af virksomheder, som USAs regering kunne levere et målrettet direktiv til i henhold til afsnit 702 i FISA. I forhold til, hvordan den amerikanske regering har fortolket og anvendt afsnit 702 i FISA, er Momentive dog ikke berettiget til at modtage den type kendelse, som var af største interesse for EU-domstolen i Schrems II-afgørelsen – dvs. ordre til "opstrøms" overvågning i henhold til afsnit 702 i FISA. Den måde, hvorpå den amerikanske regering har anvendt afsnit 702 i FISA, bruger kun opstrøms-ordrer til at målrette trafik, der flyder igennem internet-backbone-udbydere, der fører internettrafik for tredjeparter (dvs. telekommunikationsselskaber). Se for eksempel rapporten fra Privacy and Civil Liberties Oversight Board, Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 i Foreign Intelligence Surveillance Act (2. juli 2014), s. 35-40, som kan findes på https://fas.org/irp/offdocs/pclob-702.pdf. Momentive leverer ikke sådanne internet-backbone-tjenester, da vi kun fører trafik, der involverer vores egne kunder. Som følge heraf er vi ikke berettiget til at modtage den type ordre, der hovedsageligt bliver gennemgået og anses for at være problematisk i Schrems II-afgørelsen.

Momentive har ikke modtaget noget direktiv i henhold til afsnit 702 i FISA, og det er usandsynligt, at vi kommer til at modtage noget. På datoen for denne erklæring har Momentive ikke modtaget noget direktiv i henhold til afsnit 702 i FISA og har ingen grund til at tro, at et sådant direktiv ville blive givet til Momentive. Det er højst usandsynligt, at de persondata, Momentive behandler for vores kunder – feedbackdata – er relevante for de udenlandske efterretningsaktiviteter, der er underlagt afsnit 702 i FISA. I tilfælde af at sådanne persondata var relevante for en sådan efterretningsaktivitet, er det desuden mere sandsynligt, at regeringen søger sådanne data gennem andre former for juridisk proces (såsom en ransagningskendelse godkendt af en dommer), der opfylder de høje standarder for regeringens adgang til data beskrevet i Schrems II-afgørelsen. Dette skyldes, at det ville være meget hurtigere og nemmere for regeringen at søge en ordre eller kendelse i henhold til noget andet end afsnit 702 i FISA end at indføre de mekanismer, der kræves for, at regeringen kan udstede direktiver om Momentive i henhold til afsnit 702 i FISA.

Momentive hjælper ikke – og kan ikke beordres til at hjælpe – amerikanske myndigheder med deres indsamling af oplysninger i henhold til bekendtgørelse 12333. Momentive yder ikke og vil ikke yde nogen bistand til amerikanske myndigheder, der udfører overvågning i henhold til EO 12333. EO 12333 giver ikke den amerikanske regering mulighed for at tvinge virksomheder til at yde assistance med disse aktiviteter, og Momentive gør det ikke frivilligt. Som følge heraf foretager Momentive ikke, og kan ikke pålægges at foretage sig noget for at lette denne form for masseovervågning i henhold til EO 12333, som Schrems II-afgørelsen anså for værende problematisk.

Momentive tilbyder en række tekniske foranstaltninger, der yderligere bekæmper de centrale mangler, der er nævnt i Schrems II-afgørelsen, der refereres til ovenfor (masseovervågning i henhold til afsnit 702 i FISA og masseaflytninger i henhold til EO 12333).  

Momentive krypterer alle data, når de ikke bruges aktivt, i vores datacentre ved hjælp af AES 256-baseret kryptering. Desuden krypterer Momentive alle data under overførsel ved hjælp af (i) certifikater baseret på en RSA-nøglelængde på 2048 bit, som er genereret via en offentlig certifikatautoritet, til kommunikation med entiteter uden for Momentives datacentre, og (ii) RSA 256-certifikater, som genereres via intern certifikatautoritet, for alle dataene i datacenteret.  Disse krypteringsbestræbelser er rettet mod at forhindre uautoriseret erhvervelse af data i en forståelig form og forebyggelse af uautoriseret aflytning/manipulation, når data er i transit mellem to endepunkter. 

Nogle Momentive-kunder (for eksempel kunder hos GetFeedback Digital) har kun deres data gemt i EU. I disse tilfælde lagres dataene ikke i USA, og der gives kun meget minimal adgang til disse data i USA til begrænsede formål (for eksempel med henblik på at yde kundesupport efter anmodning, for at følge suns sikkerhedssupport og/eller begrænsede tekniske ressourcer for at kunne løse tekniske problemer/fejl eller udbygge systemer).

Momentive gennemfører også strenge administrative, tekniske og fysiske procedurer for at beskytte information, der er gemt på dets servere. Adgang til personoplysninger er begrænset gennem login-legitimationsoplysninger til de medarbejdere, der skal have adgang dertil for at kunne udføre deres arbejdsopgaver. Momentive implementerer dataminimeringsteknikker for at begrænse mængden af personoplysninger, der overføres fra EU til tredjeparts-jurisdiktioner, for at inkludere, hvor det er relevant, pseudonymisering eller afidentifikation af data. Derudover bruger Momentive adgangskontroller, såsom multi-faktor-godkendelse, Single Sign On, adgang efter behov, stærke adgangskodekontroller og begrænset adgang til administrative konti.  

Som ECS/RCS, er Momentive desuden underlagt US Electronic Communications Privacy Act, 18 USC. afsnit 2701, et seq.  (“ECPA”), som yder Momentives kunder beskyttelse. For eksempel forbyder ECPA statslige enheder at søge oplysninger om kunder af tjenester såsom Momentive, medmindre sådanne statslige enheder først opnår en passende juridisk proces, herunder en retskendelse eller ransagningskendelse for andre oplysninger end grundlæggende abonnentoplysninger. Ligeledes yder både FISA og ECPA Momentives kunder erstatning mod den amerikanske regering (herunder monetære skader eller disciplinære handlinger mod de relevante statslige myndigheder), hvis den uretmæssigt indhenter oplysninger om dem (jf. 18 USC. afsnit 2712).

Ydermere har Momentives mangeårige eksterne juridiske rådgiver erfaring med besvarelse af amerikanske regeringsanmodninger om brugeroplysninger, herunder amerikanske anmodninger om national sikkerhed i henhold til afsnit 702 i FISA.  Det er Momentives politik at videresende sådanne anmodninger til Momentives eget interne compliance-team og, om nødvendigt, til sådanne eksterne advokater til gennemgang.  Hvis det er relevant, har Momentive til hensigt at bruge tilgængelige juridiske mekanismer til at bestride krav om dataadgang ved hjælp af afsnit 702 i FISA (inklusive eventuelle tavshedspligtbestemmelser eller ordrer knyttet hertil) i det usandsynlige tilfælde, at Momentive modtager et sådant krav.  Kravet vil derefter blive behandlet af en amerikansk domstol (FISA-domstolen). 

Momentive anerkender også, at en ordre om at give dataadgang i henhold til afsnit 702 I FISA kræver, at Momentive underretter vores kunder om, at vi ikke længere kunne overholde standardkontraktklausulerne, hvilket giver dem mulighed for at opsige deres aftale med os og suspendere datastrømme til os.  Vi har aldrig haft behov for at udsende en sådan meddelelse.

Under hensyntagen til ovenstående analyse mener vi, at risikoen for skade på den registrerede er ubetydelig.

Tabellen nedenfor opsummerer vores konklusion for vurdering af overførselskonsekvenser.

“Ubetydelig” risiko betyder, at personoplysninger overføres til en jurisdiktion, der er blevet anset for passende af Europa-Kommissionen (hvilket vil sige, at den juridiske beskyttelse svarer til den juridiske beskyttelse i Europa), og at der er kontraktmæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger implementeret med henblik på yderligere beskyttelse af dataene.

”Lav” risiko betyder, at personoplysninger overføres til en jurisdiktion med en anden GDPR Kapitel V-mekanisme end tilstrækkelighed. Selvom den juridiske beskyttelse ikke nødvendigvis svarer til den juridiske beskyttelse i Europa, sker overførslen stadig i overensstemmelse med lovgivningen og understøttes af kontraktlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er implementeret med henblik på yderligere beskyttelse af dataene.

AfsenderModtagerOverførselsdestinationOverførselsmekanismeRisiko
Kunde i USA med brugere i EU eller UKMomentive Inc.USAStandardkontraktbestemmelser + supplerende foranstaltningerLav
Kunde i EØS eller UK Momentive Europe UCIrlandTilstrækkelighed + supplerende foranstaltningerUbetydelig
Kunde uden for USA/EØS/UK med brugere i EU eller UKMomentive Europe UCIrlandStandardkontraktbestemmelser + supplerende foranstaltningerUbetydelig
data-flow-for-subprocessor-transfer-legal-center

Underkontraherede registerførere er Momentive-leverandører, der behandler dine brugeres persondata for at hjælpe Momentive med at levere servicen til dig. Alle Momentives underkontraherede registerførere er bundet af en kontrakt om beskyttelse af personoplysninger med sikkerhedsforanstaltninger, der ikke er mindre byrdefulde end den standard, vi anvender til personoplysninger, som vi har kontrol over.

Når Momentive overfører personoplysninger til underkontraherede registerførere, udfører vi en overførselskonsekvensanalyse (“TIA”) svarende til trinene, der er beskrevet nedenfor. Vi gør dette for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet på hvert trin, som krævet i henhold til databeskyttelsesloven og vores kontrakt med dig. Vi har indsat en oversigt over de vigtigste punkter i TIA for hver underkontraheret registerfører nedenfor.

Bemærk venligst, at ikke alle underkontraherede registerførere benyttes til at levere alle vores servicer. Vores liste over underkontraherede registerførere er opdelt efter specifikke Momentive-servicer. 

Hvis du vil informeres via e-mail om opdateringer af vores lister over underkontraherede registerførere, kan du tilmelde dig her.

Underkontraheret registerførerFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
Amazon Web Services (“AWS”)Datalagringstjenester til lagring af aktiver og databasehosting, CDN-tjenester (distributionsnetværk til indhold), lager benyttet til support af dataanalysefunktioner (OpenSearch).Personoplysninger
Navne på individer (for- og efternavne)
   
Et entydigt id, som kan anvendes til at knytte til en bestemt person i den virkelige verden
  
Køretøjs registreringsnummer 
 
Fødselsdato 
 
E-mailadresse 
  
Telefonnummer   

Fysisk adresse (f.eks. Bygade 12) 
  
Postnummer  

Lejlighedsnummer (f.eks. Adresselinje 2)   

IP-adresse 
   
 IMSI/IMEI-numre  

MAC-adresse  

Forsikringsoplysninger   

Familiemedlemmer og pårørende 
 
Følsomme persondata kan inkluderes i spørgeundersøgelsesbesvarelser eller formulardata, så AWS lagrer muligvis nogen af følgende: 
 
Offentligt id (f.eks. CPR-nr., CVR), kørekortsnummer, pasnummer  

Brugernavn og adgangskode, autentificeringsdata  

Økonomiske og betalingsoplysninger (konto logon, finansiel konto, debetkort- eller kreditkortnummer sammen med eventuel påkrævet sikkerheds- eller adgangskode, adgangskode eller brugerdata, som giver adgang til en konto)  

Geoplacering  

Race/etnicitet  

Religiøs/politisk/fagforening tilhørsforhold 
  
Seksualliv eller seksuel orientering
   
Sundhedsdata (inkl. medicin på recept, medicinske procedurer og prøver, læger og behandlingsområder, diagnoser, sundhedskortnumre, osv.)   

Biometrik (f.eks. fingeraftryk, stemmeoptagelser, fotos)   

Genetiske data
  
Løn/indkomst (eller områder af samme) 
 
 Kundebesvarelser af spørgeundersøgelse (besvarelser, som blev modtaget fra en kunde af spørgeundersøgelsen, som blev oprettet i Momentive-konti)  

Kreditværdighed/fortegnelse   
Kommunikation – indholdet af en forbrugers personlige kommunikation, medmindre firmaet er den tiltænkte modtager af kommunikationen 
 
 Straffeattest  

Kvasi-identifikator: Dette kan inkludere data, som ikke er personlige, medmindre de er tilknyttet andre data, f.eks. webidentifikatorer, enhedsoplysninger, browserdata og andre metadata, som i visse tilfælde kan knyttes til andre kategorier af data, som angivet ovenfor.
USA - lav

Canada - ubetydelig

Irland - ubetydelig
Standardkontraktbestemmelser
Se AWS's forpligtelser til datakontrol, beskyttelse af personlige data og sikkerhed.

Momentive bruger specifikt den seneste generation af EC2, som automatisk opnår beskyttelse fra AWS Nitro-systemet. Ved hjælp af specialbygget hardware, firmware og software giver AWS Nitro en unik og brancheførende sikkerhed og isolation ved at overlade virtualiseringen af lager-, sikkerheds- og netværksressourcer til dedikeret hardware og software. Dette forbedrer sikkerheden ved at minimere angrebsfladen og forhindre administrativ adgang samtidig med, at ydeevnen bliver forbedret. 

Alle data i transit mellem vores sikre datacenterfaciliteter, tilgængelighedszoner og regioner krypteres automatisk på hardwareniveau. Momentive benytter også AWS-nøgleadministrationstjenester til at kontrollere og administrere vores egne nøgler inden for FIPS-140-2 certificerede hardwaresikkerhedsmoduler. Uanset om data er krypterede eller ej, vil vi altid arbejde årvågent på at beskytte data mod uautoriseret adgang. 

Vores sikkerhedsteam har foretaget en omfattende gennemgang af alle AWS cloud-infrastrukturtjenester, og ændringer bliver løbende gennemgået. 

Momentive krypterer alle data, når de ikke bruges aktivt, i vores datacentre ved hjælp af AES 256-baseret kryptering. Desuden krypterer Momentive alle data under overførsel ved hjælp af (i) certifikater baseret på en RSA-nøglelængde på 2048 bit, som er genereret via en offentlig certifikatautoritet, til kommunikation med entiteter uden for Momentives datacentre, og (ii) RSA 256-certifikater, som genereres via intern certifikatautoritet, for alle dataene i datacenteret.  

Disse krypteringsbestræbelser forhindrer erhvervelse af data i en forståelig form. Dette forebygger også aflytning mellem to slutpunkter, såsom når data er i transit eller opbevares.
Microsoft (Sharepoint)Internt dokumentlagerKundedata efter anmodning for at levere professionelle tjenester (f.eks.: udformning af spørgeundersøgelse og analyse af besvarelser)USA - lavStandardkontraktbestemmelserSe Hvidbog om Microsoft Cloud-overførsel og sikkerhedsdokumentation
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Kunde- og produktsupporttjenester; produktudvikling, infrastruktur og teknologitjenester.Respondent: Kontaktoplysninger, brugsoplysninger, enhedsoplysninger, cookie- og andre sporingsoplysningerAustralien - lav

USA - lav
StandardkontraktbestemmelserSe beskrivelse ovenfor og vores Sikkerhedserklæring og Hvidbog om GDPR.
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Kunde- og produktsupporttjenester; produktudvikling, infrastruktur og teknologitjenester.Respondent: Kontaktoplysninger, brugsoplysninger, enhedsoplysninger, cookie- og andre sporingsoplysningerCanada - ubetydelig

UK - ubetydelig
TilstrækkelighedSe beskrivelse ovenfor og vores Sikkerhedserklæring og Hvidbog om GDPR.
Salesforce (inkl. Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Salesforce Platform, Customer Data Platform, Marketing Cloud, Mulesoft og Tableau CRM)KUNDESUPPORTNavne på individer (for- og/eller efternavne), e-mail, telefonnummer, indhold af kommunikation, som blev sendt under udbud af kundesupportUSA - lavStandardkontraktbestemmelserDer henvises til Salesforces Hvidbog om sikkerhed, sikkerhedscertificeringer, DPA FAQ og Dokumentation angående tillid og overholdelse.
SnowflakeLagring af brugsdata til analyse og produktudvikling.IP-adresse, e-mailadresse (for- og efternavn), kvasi-identifikatorer, respondent-idUSA - lavStandardkontraktbestemmelserMomentive-data lagres krypteret, når de ikke bruges aktivt på AWS S3. Snowflake bruger kraftig AES 256-bit kryptering med en hierarkisk nøglemodel. Snowflake implementerer et omfattende overvågnings- og logføringssystem.

Snowflake er ISO 27001- og SOC 2-certificeret, og disse certificeringer er blevet gennemset af Momentive-sikkerhedsteamet i deres helhed som en del af vores risikovurdering. 

Medarbejderne får en oversigt over både sikkerheds- og databeskyttelseskurser, som de skal gennemføre ved ansættelsen og derefter årligt Derudover tilbydes der efter behov andre kvartalsvise kurser om emner vedrørende sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger og rollespecifikke kurser for personale, hvis ansvarsområder kræver yderligere sikkerhedsprocedurer. 

Adgang til ethvert produktionsmiljø er baseret på regler for mindst privilegeret adgang og rollebaserede adgangskontrol, og fraførsel styres og overvåges på samme måde. 
Der henvises til Snowflakes dokumentation for yderligere oplysninger: Center for sikkerhed og tillid.
SparkpostE-mailleveringstjeneste.E-mailadresse, metadata (åben-klik, datostempler)USA - lavStandardkontraktbestemmelserSe: Sikkerhedsprogram – SparkPost

SparkPost bevarer kundedata i et krypteret format, når de ikke bruges aktivt, og under overførsel ved hjælp af SSL, HTTPS og opportunistisk TLS, når det er relevant.

Kundedata krypteres under overførsel mellem kunde og SparkPost-tjenester ved hjælp af HTTPS. Kundedata krypteres under overførsel mellem SparkPost og modtageren ved brug af opportunistisk TLS.

SparkPost udfører forskellige tredjepartsrevisioner for at attestere forskellige rammer, herunder SOC 2 Type II og regelmæssig sårbarheds- og gennemtrængningstest af applikationer.

SparkPost gemmer ikke meddelelsesteksten i en e-mail, efter at den enten er blevet leveret til modtageren eller er blevet afvist af udbyderen af din mailboks, hvilket typisk sker inden for få sekunder. I tilfælde af afslag eller afvisning vil SparkPost opbevare meddelelsesteksten i et begrænset tidsrum for at give mulighed for at forsøge at sende e-mailen igen. Hvis transmissionen stadig ikke lykkes, bliver meddelelsen slettet permanent. 

SparkPost gemmer kun modtagernes persondata i rå form i et begrænset tidsrum efter afsendelsen af en e-mail til en modtager. Efter den indledende opbevaringsperiode pseudonymiseres persondata ved hjælp af en envejs-hash og opbevares kun i deres pseudonymiserede format. For at få yderligere oplysninger om denne proces henvises der til Ofte stillede spørgsmål for Sparkpost Data, som kan findes her
SplunkSoftware til søgning, overvågning og analyse af maskingenereret data.Respondent-id, respondentens e-mailadresse, for- og efternavn, telefonnummer, browseroplysninger, åben tekstbesvarelsesdataUSA - lavStandardkontraktbestemmelserDer henvises til Splunks dokumentation angående sikkerhed og overensstemmelsescertifikater.
TwilioSMS-levering.Respondentens telefonnummer, Indhold af SMS-kommunikationenUSA - lavStandardkontraktbestemmelserDer henvises til Twilios sikkerhedscertificering, sikkerhedserklæring ogsikkerhedsoversigt.
UpworkSupportteam-opgaveforøgelse (kontrahenter).Navne på individer (for- og/eller efternavne), e-mail, telefonnummer, indhold af kommunikation, som blev sendt under udbud af kundesupportFilippinerne - lavStandardkontraktbestemmelserDer henvises til Upworks sikkerhedsside foruden oplysningerne herunder.

Momentive anvender kontrol til fjernskrivebord for kontraherede supportagenter. Alt personale, der behandler personoplysninger, er underlagt tavshedspligt. Der er indført kontrol med anti-malware og registrering af skadelig software for at sikre, at der ikke kan ske uautoriseret adgang til data, og alle data er krypteret, når de overføres via offentlige netværk. 

Der er også indført specifikke databehandlingsprocedurer, hvilket sikrer, at der er etableret streng "need to know"-adgangskontrol, samt politikker, som sikrer sletning af data efter brug. Yderligere adgangskontrol kræver også specifik identifikation af terminalbrugeren på de relevante systemer samt identifikationskoder og standarder for adgangskodekompleksitet for alle, der har brug for adgang til dataene. VPN'er, to faktor-godkendelse og rollebaseret adgang er også indbygget i de vigtigste adgangskontrolprocedurer.
 
Under overførslen er dataene underlagt forskellige strenge kontrolforanstaltninger, herunder procedurer, der forhindrer, at dataene kan læses, kopieres, ændres eller slettes under overførslen. Krypteringsteknologier og brug af firewalls er på plads for at beskytte gateways og firewalls, som dataene transporteres igennem, og VPN-forbindelser beskytter dataforbindelsen til interne netværk. Infrastrukturen overvåges konstant (f.eks. via ICMP-Ping på netværksniveau), og slutpunkt-til-slutpunkt-sikkerhedsovervågningen finder sted for at sikre, at alle overførsler er komplette og korrekte. 

Alle krypteringsløsninger implementeres med mindst en 128-bit nøgle til symmetrisk kryptering og en 1024-bit (eller større) nøglelængde til asymmetrisk kryptering. 

Indtastningskontrol sikrer, at det er muligt at kontrollere og fastslå, om og af hvem persondata er blevet indlæst i databehandlingssystemer eller fjernet.
 
Sådanne kontrolfunktioner omfatter autentificering og logning. Sårbarhedsstyring er på plads for at opdage og straks afhjælpe eventuelle sårbarheder i systemet. 
Procedurer for destruktion af data sikrer også, at data, der er genstand for overførsel, sikres og ikke opbevares i længere tid end nødvendigt for at opfylde formålet med kundesupport.
Xoriant, InfoSol, Tredence, Impetus, Valuelabs Data- og analyseteam opgaveforøgelse (kontrahenter).Data som angivet for SnowflakeUSA - lavStandardkontraktbestemmelserAlle de sikkerhedskontroller, der er tilgængelige for Snowflake og anført ovenfor, anvendes for at sikre mindst privilegeret adgang for vores tredjepartsleverandører. Vi anvender fjernskrivebord-sikkerhed samt andre sikkerhedskontrolfunktioner, hvilket er gældende for alle interne Momentive-systemer. Der henvises til vores erklæring om sikkerhed for yderligere oplysninger. 
Underkontraheret registerførerFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
AWSSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
MicrosoftSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SalesforceSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SnowflakeSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SparkpostSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SplunkSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
TwilioSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
UpworkSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Xoriant, InfoSol, Tredence, Impetus, Valuelabs Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Underkontraheret registerførerFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
AWSSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
GoogleOversættelsesfunktion med åben tekst-svar efterspurgt af en undergruppe af GetFeedback Digital-kunder. Besvarelsesdata i spørgeundersøgelsen. Dette kan muligvis inkludere persondata, afhængigt af typen af spørgsmål i spørgeundersøgelsen, og hvordan respondenten vælger at besvare spørgsmålene.USA - lavStandardkontraktbestemmelserhttps://cloud.google.com/security/
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
ScaleGridDatabasehostingNavne på individer (for- og efternavne)   

Et entydigt id, som kan anvendes til at knytte til en bestemt person i den virkelige verden  

Køretøjs registreringsnummer 

Fødselsdato 

E-mailadresse   

Telefonnummer   

Fysisk adresse (f.eks. Bygade 12)   

Postnummer  

Lejlighedsnummer (f.eks. Adresselinje 2)  
 
IP-adresse 
   
 IMSI/IMEI-numre  

MAC-adresse  

Forsikringsoplysninger   

Familiemedlemmer og pårørende  

Følsomme persondata kan inkluderes i spørgeundersøgelsesbesvarelser eller formulardata, så AWS lagrer muligvis nogen af følgende: 

Offentligt id (f.eks. CPR-nr., CVR), kørekortsnummer, pasnummer  

Brugernavn og adgangskode, autentificeringsdata  

Økonomiske og betalingsoplysninger (konto logon, finansiel konto, debetkort- eller kreditkortnummer sammen med eventuel påkrævet sikkerheds- eller adgangskode, adgangskode eller brugerdata, som giver adgang til en konto)  

Geoplacering  

Race/etnicitet  

Religiøs/politisk/fagforening tilhørsforhold   

Seksualliv eller seksuel orientering   

Sundhedsdata (inkl. medicin på recept, medicinske procedurer og prøver, læger og behandlingsområder, diagnoser, sundhedskortnumre, osv.)  
 
Biometrik (f.eks. fingeraftryk, stemmeoptagelser, fotos)  
 
Genetiske data  

Løn/indkomst (eller områder af samme) 
 
 Kundebesvarelser af spørgeundersøgelse (besvarelser, som blev modtaget fra en kunde af spørgeundersøgelsen, som blev oprettet i Momentive-konti)  

Kreditværdighed/fortegnelse   

Kommunikation – indholdet af en forbrugers personlige kommunikation, medmindre firmaet er den tiltænkte modtager af kommunikationen  

 Straffeattest  

Kvasi-identifikator: Dette kan inkludere data, som ikke er personlige, medmindre de er tilknyttet andre data, f.eks. webidentifikatorer, enhedsoplysninger, browserdata og andre metadata, som i visse tilfælde kan knyttes til andre kategorier af data, som angivet ovenfor. 
Irland – ubetydeligData overføres ikke ud af Europa.https://mongodb.scalegrid.io/hubfs/Whitepaper-ScaleGrid-Infrastructure-Security.pdf

Campaign Monitor, Turbine Room Ltd (FirstOfficer.io) og Salesloft, Inc., som tidligere var underkontraherede registerførere til GetFeedback Direct, er blevet fjernet fra listen. 

Underkontraheret registerførerFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
AWSSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Functional Software Inc. (Sentry) Applikationsfejlregistrering (overvågning af websitestilstand). Direkte identificerende oplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, telefon)
Indirekte identificerende oplysninger (f.eks. stillingsbetegnelse, køn, fødselsdato)
Enhedsidentifikationsdata og trafikdata (f.eks. IP-adresser, MAC-adresser, weblogfiler, browseragenter)
Alle persondata leveret af slutbrugere af tjenesten.
USA - lavStandardkontraktbestemmelserSe Sentrys sikkerhedsside for at få yderligere oplysninger.
GoogleEr vært for spørgeundersøgelsesaktiver og respondentaktiver, NLP for respondentdata, respondentdata hostet på Googles platform til søgning/indeksering af dashboards. Besvarelsesdata i spørgeundersøgelsen. Dette kan muligvis inkludere persondata, afhængigt af typen af spørgsmål i spørgeundersøgelsen, og hvordan respondenten vælger at besvare spørgsmålene.USA - lavStandardkontraktbestemmelserhttps://cloud.google.com/security/
Heroku (hvis du benytter dig af GetFeedback Directs europæiske datacenter, er Heroku ikke en underkontraheret registerfører)Applikationsvært og datalager, der kører på AWS.Se ‘Amazon/AWS’ ovenforUSA - lavStandardkontraktbestemmelserSe Herokus sikkerhedscertificeringer og dokumentation angående tillid og overholdelse.
IPdataGeoplaceringsopslag for respondenterIP-adresseUSA - lavStandardkontraktbestemmelserSe IPdatas Fortrolighedspolitik for at få yderligere oplysninger.
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SalesforceSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SplunkSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Underkontraheret registerførerFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
AWSSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
MicrosoftSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SalesforceSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SnowflakeSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SparkpostSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SplunkSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Underkontraheret registerførerFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
AWSSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Engine YardWebsitehostingværktøj og administration af cloud-applikationer.Se ‘AWS’ ovenforUSA – lavStandardkontraktbestemmelserEngine Yard er kontraktligt forpligtet til at:  hoste data på en sikker facilitet (såsom AWS) med adgangsbegrænsninger til datacenter, overvågning, sikkerhedspersonale og andre kommercielt rimelige fysiske sikkerhedsforanstaltninger; opretholde begrænset netværksadgang, firewalls, serverhærdende foranstaltninger, brugergodkendelsesprotokoller, hændelseslogning og andre kommercielt rimelige system- og netværkssikkerhedsforanstaltninger designet til at beskytte sikkerheden af persondata; kryptere persondata, hvor det er muligt og kommercielt rimeligt i overensstemmelse med branchestandarder for kryptering i hvile og under transport; og give adgang efter princippet om mindste privilegium på rollebasis og med forbehold af godkendelses- og deaktiveringspraksis hos Momentive.
MicrosoftSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SalesforceSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Underkontraheret registerførerFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
AWSSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Engine YardSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
MicrosoftSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SalesforceSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
UnderprocesFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
AWSSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Bridgewater LabsOpgaveforøgelse (tekniske kontrahenter)Alle mulige kategorier med persondata, som er indsamlet med SM Apply-formularer. Canada – ubetydeligStandardkontraktbestemmelserAlle de sikkerhedskontroller, der er tilgængelige og anført ovenfor for AWS, anvendes for at sikre vores tredjepartsleverandører mindst privilegeret adgang. Vi anvender fjernskrivebord-sikkerhed samt andre sikkerhedskontrolfunktioner, hvilket er gældende for alle interne Momentive-systemer. Se vores erklæring om sikkerhed for at få yderligere oplysninger. 
MicrosoftSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SalesforceSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Underkontraheret registerførerFormålPersonoplysningerLokalitet og vurdering af risiko for lovmæssig ordningOverførselsmekanismeSupplerende foranstaltninger: Kontraktlig, organisatorisk og teknisk
AWSSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
MicrosoftSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
Momentive samarbejdspartnere (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor
SalesforceSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenforSe ovenfor