63% van de mensen houdt rekening met de geschiedenis van het bedrijf ten aanzien van privacy en beveiliging voordat ze producten of services van dat bedrijf gebruiken.

Statistieken zijbalk juridische informatie

SIDST OPDATERET: 1. august 2023 

Disse Tjenestespecifikke vilkår for selvbetjent AI ("tjenestespecifikke vilkår") er gældende, hvis du anvender og tilgår en SurveyMonkey-tjeneste, som indarbejder SurveyMonkey AI (som defineret nedenfor). Disse tjenestespecifikke vilkår er “yderligere vilkår” som defineret i SurveyMonkeys brugsbetingelser (“Brugsbetingelser”), og SurveyMonkey AI er en funktion i de tjenester, der leveres derunder. Alle heri anvendte begreber, der begynder med stort, men derudover er upræciserede, har den samme betydning som i brugsbetingelserne. Du indvilliger i disse tjenestespecifikke vilkår, når du klikker for at acceptere disse tjenestespecifikke vilkår, afvikler et dokument, som henviser til dem, eller benytter SurveyMonkey AI. 

I tilfælde af nogen konflikt mellem disse tjenestespecifikke vilkår og Brugsbetingelser, er disse tjenestespecifikke vilkår gældende. 

SurveyMonkey AI” henviser til alle generative AI-funktioner eller funktionalitet, som SurveyMonkey stiller til rådighed. SurveyMonkey AI er en funktion i tjenesten. SurveyMonkey AI er ikke en tjeneste eller en tjeneste i nogen gældende Forretningspartneraftale mellem dig og SurveyMonkey, og den er ikke tilgængelig eller beregnet til brug med nogen SurveyMonkey HIPAA-aktiveret tjeneste. 

1. Input og output  

Du kan give input, som skal behandles af SurveyMonkey AI ("input"), og modtage output, som genereres og returneres af SurveyMonkey AI baseret på inputtet ("output"). Input og output er dit indhold, når du bruger SurveyMonkey AI. Du er eneansvarlig for udvikling, indhold, drift, vedligeholdelse og brug af dit indhold. Du indvilliger i, at dit input og brugen af SurveyMonkey AI og outputtet ikke vil (i) overtræde nogen gældende lov, (ii) overtræde disse tjenestespecifikke vilkår, brugsbetingelserne eller vores Politik om acceptabel brug, (iii) krænke, overtræde eller uretmæssigt tilegne sig nogen af SurveyMonkeys rettigheder eller nogen tredjeparts rettigheder. Du indvilliger i, at du ikke vil indføre nogen fortrolige, personlige eller følsomme oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, beskyttede sundhedsoplysninger, navne, telefonnumre, adresser, e-mailadresser eller fødselsdatoer. Du anerkender, at på grund af karakteren af maskinlæring og den teknologi, der driver SurveyMonkey AI, vil outputtet måske ikke være unikt, og SurveyMonkey AI kan generere det samme eller lignende output til SurveyMonkey eller en tredjepart. Besvarelser eller resultater, som andre brugere anmoder om og får genereret, betragtes ikke som værende dit indhold. 

2. Nøjagtighed 

På grund af den hurtige udvikling inden for kunstig intelligens og maskinlæring anerkender du, at brugen af SurveyMonkey AI nogle gange kan resultere i forkert output, der ikke nøjagtigt afspejler virkelige mennesker, steder, fakta eller data. Du indvilliger i at evaluere nøjagtigheden af ethvert output som passende for din brugssituation, herunder ved hjælp af menneskelig gennemgang af outputtet. Du indvilliger i, at du ikke vil støtte dig til SurveyMonkey AI for juridisk, medicinsk, finansiel eller anden professionel rådgivning. 

3. Forbedring af SurveyMonkey AI 

Kunstig intelligens og maskinlæringsmodeller kan forbedres med tiden for bedre at kunne håndtere specifikke brugssituationer. Du indvilliger i, at vi må bruge indhold fra SurveyMonkey AI, eller fra din brug af SurveyMonkey AI, til at forbedre SurveyMonkey AI og tjenesterne og som tilladt i overensstemmelse med SurveyMonkeys Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. I nogle tilfælde er der kontrolfunktioner i dine kontoindstillinger, hvor du kan fravælge, og du er ansvarlig for at vælge den passende indstilling. I andre tilfælde fungerer kunstig intelligens og maskinelle indlæringsmodeller automatisk ved brug af en bestemt funktion eller tjeneste, som er grundlæggende for SurveyMonkeys overordnede tjenester. Du kan finde flere oplysninger i dine kontoindstillinger og i vores Supportcenter. Du anerkender, at hvis du vælger at fravælge, kan dette begrænse SurveyMonkey AIs evne til at håndtere din specifikke brugssituation. 

4. Begrænsninger for brug af SurveyMonkey AI-funktionen  

Du indvilliger i, at du ikke vil bruge SurveyMonkey AI eller output (i) til at udvikle modeller, herunder fundamentmodeller eller andre modeller i stor skala, der konkurrerer med SurveyMonkey eller SurveyMonkey AI; (ii) til at foretage reverse engineering, dekompliere, oversætte eller på anden måde forsøge at finde kildekoden eller underliggende komponenter i modeller, algoritmer og systemer fra SurveyMonkey AI, herunder eksfiltrere vægten af modeller; (iii) til at vildlede nogen person eller repræsentere, at output fra SurveyMonkey AI eller tjenesterne udelukkende er genereret af mennesker; (iv) til at generere spam eller indhold til spredning i valgkampagner eller lobbyvirksomhed, herunder rettet mod specifikke demografiske grupper; (v) på en måde, der overtræder nogen teknisk dokumentation, retningslinjer for brug eller parametre, der henvises til heri eller på anden måde leveres i forbindelse med SurveyMonkey AI. Du indvilliger i, at du ikke vil bruge metoder til web-scraping, web-harvesting eller web-dataudtræk til at udtrække data fra SurveyMonkey AI eller fra outputtet. Du indvilliger i, at du kun vil bruge SurveyMonkey AI i geografiske områder, som på nuværende tidspunkt understøttes af OpenAI. 

Du anerkender og indvilliger i, at din brug af SurveyMonkey AI er underlagt brugsbegrænsninger. Du kan læse mere om det i vores Supportcenter. Hvis du overskrider den tilladte brug, vil du ikke kunne tilgå funktionen, før begrænsningen er fjernet, og SurveyMonkey kan deaktivere eller forringe ydeevnen af sådanne SurveyMonkey AI-funktioner. 

SurveyMonkey kan, efter eget skøn, blokere eller deaktivere din adgang til, eller suspendere eller standse din brug af SurveyMonkey AI og/eller tjenesterne, i tilfælde af nogen overtrædelse af eller begrundet mistanke om overtrædelse af disse tjenestespecifikke vilkår. 

5. Politikker fra tredjepartsudbydere  

Du indvilliger i, at du ikke vil bruge SurveyMonkey AI-funktioner på en måde, som er i strid med nogen OpenAI-politik, herunder brugspolitikker og Politik for deling og publicering eller nogen anden politik fra en tredjepartsudbyder som beskrevet i vores Supportcenter eller som på anden måde oplyst i forbindelse med SurveyMonkey AI. 

6. Foreløbig version eller betaversion  

SurveyMonkey kan benævne eller tilbyde SurveyMonkey AI, eller en funktion af SurveyMonkey AI, som en foreløbig version, alfaversion, prøveversion, tidlig adgang til version eller betaversion ("betaversion"). Følgende betingelser er også gældende, hvis du benytter en betaversion: 

En betaversion tilbydes som den er og forefindes, for at give mulighed for testning og evaluering – den fremstilles ikke som den endelige SurveyMonkey AI, og kan indeholde fejl, der kan medføre systemfejl eller andre fejl eller datatab. SurveyMonkey kan vælge ikke at udgive en kommerciel version af betaversionen. SurveyMonkey kan, efter eget skøn og når som helst, fjerne eller tilendebringe betaversionen og udgive en kommerciel version af betaversionen. Du skal øjeblikkelig ophøre brugen af betaversionen, hvis vi beder dig om det. Som modydelse for din brug af en betaversion, indvilliger du i, at SurveyMonkey må indsamle data med hensyn til din brug af betaversionen, herunder al feedback, og analysere dit indhold for at forbedre tjenesten. Hvis du ikke ønsker at få disse brugs- eller feedbackdata indsamlet eller få indholdet analyseret, skal du øjeblikkelig ophøre brugen af betaversionen ved at anvende en ikke-betaversion af SurveyMonkey AI. Enhver separat aftale, som vi indgår med dig vedrørende betaversionen, vil erstatte disse bestemmelser. 

SurveyMonkey giver ingen erklæringer eller garantier for betaversioner, herunder nogen garanti for, at betaversioner vil være generelt tilgængelige, uden forstyrrelser eller fejlfri, eller at indhold vil være sikkert eller ikke vil gå tabt eller blive beskadiget. Undtagen i det omfang, det er forbudt ved lov, fraskriver SurveyMonkey sig udtrykkeligt alle garantier for betaversioner, herunder alle underforståede garantier for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller uforstyrret gavn, og alle garantier, der opstår som følge af handel eller handelssædvane. 

7. GARANTIFRALÆGGELSE

SURVEYMONKEY AI LEVERES SOM DEN ER OG FOREFINDES. SURVEYMONKEY OG DETS LICENSGIVERE GIVER INGEN GARANTI (HVERKEN UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN MÅDE) FOR DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF SURVEYMONKEY AI, ELLER FOR NØJAGTIGHEDEN AF ANDRE OPLYSNINGER, DER ER OPNÅET GENNEM SURVEYMONKEY AI. DU FORSTÅR OG INDVILLIGER I, AT ALT MATERIALE OG/ELLER DATA, DER OPNÅS GENNEM BRUG AF EN SURVEYMONKEY AI-FUNKTION, SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. DU BØR IKKE STOLE PÅ FAKTUELLE PÅSTANDE I OUTPUT UDEN SELV AT KONTROLLERE NØJAGTIGHEDEN. OUTPUT, DER SER NØJAGTIGT UD PÅ GRUND AF DETALJERINGSGRADEN, KAN STADIG INDEHOLDE VÆSENTLIGE UNØJAGTIGHEDER. SURVEYMONKEY AI KAN IKKE HENTE OPLYSNINGER DYNAMISK, OG OUTPUT TAGER MÅSKE IKKE HØJDE FOR BEGIVENHEDER ELLER ÆNDRINGER I UNDERLIGGENDE FAKTA, DER OPSTÅR, EFTER AI-MODELLEN BLEV TRÆNET. INGEN OPLYSNINGER ELLER RÅD, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU HAR FÅET FRA SURVEYMONKEY ELLER GENNEM SURVEYMONKEY AI, SKAL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER GIVET HERI. 

8. Betingelser for tjenesteniveau er ikke gældende   

Uanset hvad der måtte stå i brugsbetingelserne, vil nedetid for SurveyMonkey AI, der skyldes en fejl i en tredjepartstjeneste, ikke blive inkluderet i nogen tilgængeligheds- eller oppetidsberegninger. 

9. Samarbejde  

Hvis du bliver inviteret til at deltage i eller er en del af en Teams- eller Enterprise-konto, anerkender og indvilliger du i, at administratoren eller den primære administrator af en sådan konto er eneansvarlig for at implementere og administrere SurveyMonkey AI-indstillinger for alt indhold, herunder dit indhold.