Kære deltager,

Dette spørgeskema er en del af besvarelsen til vores kandidatafhandling som vi skriver i faget revision på Cand. Merc. Aud uddannelsen på Aarhus Universitet.

Vi ønsker med undersøgelsen at undersøge forventningskløften mellem revisor og omverden. Svarene skal belyse tillidsforholdet og forventninger til revisors arbejde.

I dette tilfælde defineres omverdenen som de direkte regnskabsbrugerne af revisors arbejde, hvilket vurderes at være banker og virksomhedsledere. Udover forventningskløften ønsker vi også at undersøge troværdigheden indenfor de forskellige erklæringstyper.

Dine svar vil blive behandlet anonymt, og vi håber meget du vil afsætte tid til at besvare spørgeskemaet.

Det tager ca. 10-15 minutter at udfylde spørgeskemaet, og svarene gemmes automatisk undervejs.

Din besvarelse har stor betydning i forbindelse med vores opgave, og vi vil på forhånd gerne takke for din tid.

Med venlig hilsen

Annemette Strøm & Marlene Kjær

Question Title

* 1. Køn

Question Title

* 2. Antal års erfaring med regnskabsaflæggelse

Question Title

* 3. Profession

Question Title

* 4. Følgende spørgsmål omhandler revisors ansvar:

Revisors ansvar er at stå for udarbejdelsen af virksomhedens finansielle regnskab.

Question Title

* 5. Revisor skal sikre at regnskabet er fuldstændigt og retvisende.

Question Title

* 6. Revisor skal tjekke alle banktransaktioner.

Question Title

* 7. Revisor skal opdage svig og fejl i det finansielle regnskab.

Question Title

* 8. Revisor forebygger svig og fejl internt i virksomheden.

Question Title

* 9. Revisor skal planlægge revisionen af de interne kontroller.

Question Title

* 10. Revisor analyserer og præsenterer hvor effektiv og efficient virksomhedens interne kontroller er.

Question Title

* 11. Revisor rapporterer ulovlige aktiviteter, som er begået af virksomhedens ledelse, og som er opdaget under revisionen, og har direkte indflydelse på de reviderede regnskaber.

Question Title

* 12. Følgende spørgsmål omhandler revisors arbejde:

Revisor udtrykker hvorvidt den finansielle årsrapport afspejler virksomhedens økonomiske situation. (altså om regnskabet er retvisende).

Question Title

* 13. Revisor udtrykker kun sine vurderinger igennem årsrapporten.

Question Title

* 14. Revisor anvender lovgivningen og revisionsstandarderne for at sikre en korrekt revision.

Question Title

* 15. Følgende spørgsmål omhandler dine forventninger til revisor:

Forventer du at selskabets årsregnskab er pålideligt?

Question Title

* 16. Forventer du at virksomhedens regnskabssystem fungerer effektivt?

Question Title

* 17. Forventer du at ledelsen har udført alle de i lovene fastlagte principper?

Question Title

* 18. Forventer du at revisor aktivt varetager aktionærernes interesser?

Question Title

* 19. Forventer du at revisor har retten til at fastlægge den regnskabsmæssige behandling af selskabets økonomiske transaktioner?

Question Title

* 20. Forventer du at revisors medlemsskab af FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer), er et bevis for hans kompetence?

Question Title

* 21. Følgende spørgsmål omhandler revisors uafhængighed:

Kan revisors personlige relationer til kunden svække hans/hendes uafhængighed?

Question Title

* 22. Revisor må revidere alle som har brug for det.

Question Title

* 23. Følgende spørgsmål omhandler forventningerne til revisor:
Der er gennem tiden sket meget indenfor lovgivningen til revisor. Siden loven kom til i 1909, er der kommet mange nye bestemmelser til, og loven er blevet strammet op. Loven strammes hver gang en skandale rammer, og man håber at opstramningen kan gøre at revisor næste gang ville have opdaget fejlen.


Mener du at de mange stramninger af lovgivningen kan være med til at styrke revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant?

Question Title

* 24. Mener du at nye lovbestemmelser og tilpasninger vil kunne mindste forventningskløften mellem revisor og omverden?

Question Title

* 25. Burde omverdenen sætte sig mere ind i hvilke opgaver revisor varetager, og hvad jobbet indebære?

Question Title

* 26. Følgende spørgsmål omhandler troværdighed indenfor revisorerklæringer:
I forhold til vores afhandling, ønsker vi også at undersøge troværdigheden af revisors arbejde indenfor de forskellige revisorerklæringer.

Når der kigges på troværdighed i denne afhandling, ses der på om regnskabsbrugerne mener, at alt det arbejde revisor laver er lige troværdigt. Det vil sige at hvis revisor bliver bedt om at lave en udvidet gennemgang, vil brugeren mene at arbejdet er lige så troværdigt som hvis der var tale om en påtegning. Der kigges altså på troværdigheden af det arbejde revisor bliver bedt om at lave, og ikke på hvilken grad af sikkerhed de forskellige erklæringstyper har.


Alle revisionserklæringer er lige troværdige.

Question Title

* 27. Hvor troværdig finder du revisionspåtegningen (ISA700+701) ?

Question Title

* 28. Hvor troværdig finder du assistanceerklæringen (IFRS 4410)?

Question Title

* 29. Hvor troværdig finder du review erklæringen (ISA2400)?

Question Title

* 30. Hvor troværdig finder du udvidet gennemgang?

T